Agio Avvikelsehantering

Kort beskrivning

Tjänsten innehåller ett webbaserat rapportörsgränssnitt som kan publiceras på kundens intranät där medarbetarna enkelt kan rapportera avvikelser. Avvikelseärendet skapas upp automatiskt i FormPipe Ärendehantering och tilldelas den person eller roll som är avvikelseutredare. Åtgärder och beslut lagras under utredningens gång, rapporter och statistik kan enkelt tas fram inför möten och till uppföljningar. De avvikelser som hanteras gäller vårdprocessen, arbetsmiljö och miljö. Efter en processmodellering av den befintliga avvikelseprocessen skapat ett kundunikt ärendekort. Eftersom rapportören loggar in så får avvikelseärendet rätt organisatoriska hemvist och avvikelseutredaren (roll) får ett meddelande på sin ”idag-area”.

Funktionell beskrivning

Att systematiskt arbeta med att registrera och analysera avvikelser för att hitta orsak och genomföra åtgärder för att förhindra upprepning är ett viktigt förbättringsinstrument i en verksamhet.
Alla avvikelseärenden kan registreras via en webbportal, där verksamhetspersonal registrerar avvikelser på webbformulär. Inmatat data på webbformuläret valideras och sedan skickas dessa avvikelseärenden över till ärendehanteringen. Därefter kan verksamhetens berörda personer analysera, utreda och följa upp inrapporterade avvikelseärenden i en avvikelseprocess där funktionalitet finns för att hantera konsekvenser, orsaker, åtgärder och uppföljning. Då åtgärder är genomförda kan sedan avvikelseärendet avslutas.
Avvikelseärenden placeras med automatik via ärendeprocess hos ansvarig person angiven i rollsystem på den enhet där avvikelsen inträffat, detta genom att verksamhetsperson som är rapportör identifieras vid automatisk inloggning på webbformulär för inrapportering.
Avvikelsehanteringen ger användarna möjlighet på ett enklare sätt tydligöra roller och behörigheter som hanterar de olika avvikelseärendena. Genom införandet av Avvikelsehantering effektiviseras hanteringen av avvikelser. Med avvikelsehanteringsprocessen effektiviseras även möjligheten till uppföljning av avvikelser. Vid införande förenklas även möjligheten för all verksamhetspersonal att på enkelt sätt rapportera avvikelser.

Teknisk beskrivning

Tjänsten är webbaserad med webbaserat användargränssnitt.

Säkerhet

Tjänstens behörighetshantering är objektbaserad; varje enskilt objekt kan ha unika åtkomsträttigheter. En åtkomsträttighet består av en medlem med tillhörande rättighetsinställningar – läsrättighet, skrivrättighet eller full kontroll.
En medlem är en enskild person eller en grupp av personer (där gruppen i sin tur kan ha undergrupper, som i sin tur kan ha undergrupper o.s.v. i en hierarkisk struktur). Varje objekt kan ha en eller flera medlemmar med individuella rättighetsinställningar.
Tjänsten kan synkroniseras med ett Active Directory. Genom ett specifikt gränssnitt kan en administratör välja hur grupper och användare ska synkroniseras in i tjänsten.
Tjänsten är uppbyggd med en treskiktad arkitektur; datalager, affärslogiklager och presentationslager.
Datalagret i tjänsten har till uppgift att sköta kommunikationen med den underliggande relationsdatabasen. Syftet med datalagret är att förenkla tillgången till data och lyfta upp det en abstraktionsnivå. När data hämtas returnerar normalt datalagret objekt i form av dataset. Dataseten är typade för de olika objektstyperna i tjänsten. Varje informationsklass i datalagret börjar med beteckningen dat.
Affärslagret ligger som ett skikt mellan datalagret och presentationslagret.. Varje informationsklass i affärslagret har beteckningen biz.
Tjänsten är webbaserad och det grafiska användargränssnittet är därmed uppbyggt av HTML, JavaScript och andra webbtekniker. På klientsidan används webservices för kommunikationen mot affärslagret. På serversidan används ASP.NET som anropar funktioner i affärslagret.
Alla förändringar i systemet sparas i en separat databas.
Tjänsten loggar i huvudsak tre saker då det sker en händelse med ett objekt eller en förändring i administrationsgränssnittet.

När skedde något
Vad som skett
Vem som gjorde något

Prisuppgifter

 
Svit Platina
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
AGI-003 Agio Avvikelsehantering 180 Minst 10 användare