Agio FöretagsLOTS

Kort beskrivning

Med FöretagsLOTS erbjuds kunden (kommunen) möjlighet att hålla samman ärenden som kräver hantering över förvaltningsgränser och hanterar hela kedjan från inkommet behov till avslutat ärende – för att stödja ex vis näringslivsförvaltningens behov att hantera näringslivs/företagskontakter och ärenden.

Funktionell beskrivning

Med FöretagsLOTS hanteras hela kedjan från inkommet behov till avslutat ärende – för att stödja näringslivsförvaltningens behov att hantera näringslivs/företagskontakter.
Funktioner:

Registrera företag
Registrera ärende
Korrespondens (dokument och mail) registreras både på ärende och företag
Sök
Förvaltning
Nyckelord
Företag
Kontaktpersoner
Rapporter
Företagsbesök (antal och typ)
Antal ärenden
Anteckningar (telefonsamtal, besök och korrespondens)

Teknisk beskrivning

FöretagsLOTS är webbaserad med webbaserat användargränssnitt.

Säkerhet

Tjänstens behörighetshantering är objektbaserad; varje enskilt objekt kan ha unika åtkomsträttigheter. En åtkomsträttighet består av en medlem med tillhörande rättighetsinställningar – läsrättighet, skrivrättighet eller full kontroll.
En medlem är en enskild person eller en grupp av personer (där gruppen i sin tur kan ha undergrupper, som i sin tur kan ha undergrupper o.s.v. i en hierarkisk struktur). Varje objekt kan ha en eller flera medlemmar med individuella rättighetsinställningar.
Tjänsten kan synkroniseras med ett Active Directory. Genom ett specifikt gränssnitt kan en administratör välja hur grupper och användare ska synkroniseras in i tjänsten.
Tjänsten är uppbyggd med en treskiktad arkitektur; datalager, affärslogiklager och presentationslager.
Datalagret i tjänsten har till uppgift att sköta kommunikationen med den underliggande relationsdatabasen. Syftet med datalagret är att förenkla tillgången till data och lyfta upp det en abstraktionsnivå. När data hämtas returnerar normalt datalagret objekt i form av dataset. Dataseten är typade för de olika objektstyperna i tjänsten. Varje informationsklass i datalagret börjar med beteckningen dat.
Affärslagret ligger som ett skikt mellan datalagret och presentationslagret.. Varje informationsklass i affärslagret har beteckningen biz.
Tjänsten är webbaserad och det grafiska användargränssnittet är därmed uppbyggt av HTML, JavaScript och andra webbtekniker. På klientsidan används webservices för kommunikationen mot affärslagret. På serversidan används ASP.NET som anropar funktioner i affärslagret.
Alla förändringar i systemet sparas i en separat databas.
Tjänsten loggar i huvudsak tre saker då det sker en händelse med ett objekt eller en förändring i administrationsgränssnittet.

När skedde något
Vad som skett
Vem som gjorde något

Gränssnitt och integration

Genom specifika procedurer i databasen kan tjänsten importera data från andra system och tjänster via XML. Tjänsten följer SOA och erbjuder webbservicestöd för integration med kringliggande system och tjänster. Dessa metoder erbjuder både stöd för import och export av data.
I denna tjänst finns det också andra kanaler som öppnar upp för att integrera andra system och tjänster direkt i gränssnittet.
Tjänstens processmotor erbjuder möjligheten att automatiskt styra import och export av data på enskilt objekt. Detta innebär att vid ett speciellt steg i en i organisationen definierad process kan välja att exportera data från eller importera ytterligare data till ett givet objekt i tjänsten. Denna aktivitet kan göras helt automatiserad eller så kan den göras beroende av användarens interaktion.
FormPipes tjänster levereras med ett API som erbjuder färdiga klasser för integration med andra system och tjänster.

Prisuppgifter

 

 
Svit Platina
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
AGI-004 Agio FöretagsLOTS 180 Minst 10 användare