Agio Ledningssystem

Kort beskrivning

Agio Ledningssystem är en anpassad process i FormPipe ärendehantering och FormPipe processledning. Tjänstens syfte är att ge stöd i att upprätta och fastställa styrande dokument i verksamheten. Dokument revisions och versionshanteras. För att alltid ha aktuella dokument går dessa igenom en process när giltighetstid gått ut för dokumentet. En applikation levereras för dokumentsökning som kan nyttjas på befintligt intranät där samtliga anställda ges åtkomst till sina styrande dokument som man har behörighet till. Sökningen kan ske via organisation, metadatavärden eller via fritext-sök. En backup applikation för dokumentsök.

Funktionell beskrivning

Tjänsten innehåller följande funktioner:

Skapa dokument
Tillsätt metadata
Ledningssystem
Dokumenttyp
Giltighetsdatum
Organisation
Upprättare
Granskare
Lässkyldighet
Slutgranskare
Fastställare
Extra uppföljare
Sekretess
Baserat på metadata genomgår dokument en process, se bild. När dokument passerat genom ett helt flöde med granskare, fastställare och uppföljare som gjort sina uppgifter på dokumentet så är det fastställt. Dokument som är fastställda publiceras på intern och extern dokumentsök.
Sök
Sökning av person kan ske med organisationstillhörighet.
Ledningssystem – Går endast mot dokumentmallar för ledningssystem

 

 

 

 

 

 

 

 

Process för dokumentstyrning

Säkerhet

Tjänstens behörighetshantering är objektbaserad; varje enskilt objekt kan ha unika åtkomsträttigheter. En åtkomsträttighet består av en medlem med tillhörande rättighetsinställningar – läsrättighet, skrivrättighet eller full kontroll.
En medlem är en enskild person eller en grupp av personer (där gruppen i sin tur kan ha undergrupper, som i sin tur kan ha undergrupper o.s.v. i en hierarkisk struktur). Varje objekt kan ha en eller flera medlemmar med individuella rättighetsinställningar.
Tjänsten kan synkroniseras med ett Active Directory. Genom ett specifikt gränssnitt kan en administratör välja hur grupper och användare ska synkroniseras in i tjänsten.
Tjänsten är uppbyggd med en treskiktad arkitektur; datalager, affärslogiklager och presentationslager.
Datalagret i tjänsten har till uppgift att sköta kommunikationen med den underliggande relationsdatabasen. Syftet med datalagret är att förenkla tillgången till data och lyfta upp det en abstraktionsnivå. När data hämtas returnerar normalt datalagret objekt i form av dataset. Dataseten är typade för de olika objektstyperna i tjänsten. Varje informationsklass i datalagret börjar med beteckningen dat.
Affärslagret ligger som ett skikt mellan datalagret och presentationslagret.. Varje informationsklass i affärslagret har beteckningen biz.
Tjänsten är webbaserad och det grafiska användargränssnittet är därmed uppbyggt av HTML, JavaScript och andra webbtekniker. På klientsidan används webservices för kommunikationen mot affärslagret. På serversidan används ASP.NET som anropar funktioner i affärslagret.
Alla förändringar i systemet sparas i en separat databas.
Tjänsten loggar i huvudsak tre saker då det sker en händelse med ett objekt eller en förändring i administrationsgränssnittet.

När skedde något
Vad som skett
Vem som gjorde något

Gränssnitt och integration

Export av dokument och dess metadata sker till en extern databas. Detta för att vid ett ev. avbrott i tjänsten kunna ha tillgång till dessa viktiga dokument.

Prisuppgifter

 

 
Svit Platina
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
AGI-006 Agio Ledningssystem 158 Minst 10 användare