CC.EGo.Switch RIS

Kort beskrivning

CC.EGo.Switch är en back-end-tjänst som kortfattat kan beskrivas som en informationsväxel att använda som för att koppla samman kontakt- och verksamhetsstödjande tjänster till en väl fungerande helhet.
CC.EGo.Switch hanterar självfallet regelstyrda körningar, transaktioner, kvittenser et c. men till skillnad från en s.k. bus kan CC.EGo.Switch även hantera konstruktion och sammanställande av de informationsobjekt som ska hanteras. Sammantaget möjliggör detta implementation av verksamhetsspecifika e-tjänstelösningar.
CC.EGo.Switch hjälper helt enkelt till att binda ihop olika IT-stöd till de sammansatta tjänster som önskas.

Funktionell beskrivning

CC.EGo.Switch RIS är en back-end-tjänst som kortfattat kan beskrivas som en informationsväxel att använda som för att koppla samman kontakt- och verksamhetsstödjande tjänster till en väl fungerande helhet.
CC.EGo.Switch RIS hanterar självfallet regelstyrda körningar, transaktioner, kvittenser etc. men till skillnad från en s.k. bus kan CC.EGo.Switch RIS även hantera konstruktion och sammanställande av de informationsobjekt som ska hanteras. Sammantaget möjliggör detta implementation av verksamhetsspecifika e-tjänstelösningar.
CC.EGo.Switch RIS hjälper helt enkelt till att binda ihop olika IT-stöd till de sammansatta tjänster som önskas.
CC.EGo.Switch RIS är baserad på ett koncept och ramverk för mallbaserad modelldriven e-tjänsteutveckling. Med dokumenterade anpassningsvägar och relevanta verktyg för att kunna utgå ifrån en färdig tjänst utan att göra avkall på att kunna anpassa den till en verksamhetsspecifik e-tjänstelösning.
CC.EGo.Switch RIS hanterar komplexa informationsstrukturer och regelverkbaserat insamlande av information och nya eller ändrade verksamhetsspecifika informationsobjekt som ska kunna hanteras modelleras enkelt med hjälp av gratisverktyget RISE Editor medan modeller för definition av överföringsfunktioner enkelt och strukturerat kan skapas med hjälp av Marshal.
Till CC.EGo.Switch RIS finns även en administrativ klient. Den gör att CC.EGo.Switch RIS kan användas även om organisationen inte har något naturligt mottagarsystem för inskickad information. Klienten kan anpassas för att tillåta registrering eller vidarebefordring av information på det sätt som verksamheten.
Utöver att den inskickade informationen sparas i CC.EGo.Switch-databasen kan överföringsfunktioner användas som innebär t.ex. att en ansökan och dess bilagor diarieförs automatiskt som en ny inkommen handling i kundens diariesystem. Registreringar sker i så fall typiskt i ett för detta automatiskt skapat ärende och med namngivningar och klassificeringar enligt regelverk. Alternativt kan ansökan hanteras i det administrativa klientprogrammet som hör till CC.EGo.Switch RIS.
Sammantaget innebär CC.EGo.Switch RIS att verksamheter på ett effektivt och användarvänligt sätt kan erbjuda e-tjänster till medborgare och företag i en sammanhållen arkitektur med fullständig kontroll över det data verksamheten behöver för såväl handläggning som t.ex. statistikuttag.

Säkerhet

CC.EGo.Switch RIS är framtaget för att kunna använda av kunder valda certifikat-, autentiseringslösningar, kopplingar mot användarkataloger etc. men har även t.ex. särskilt framtagen katalogfunktion för att kunna fungera fristående.
CC.EGo.Switch RIS bygger på en flerskiktsarkitektur av s.k. SOA-typ vilket ger full frihet i valet av lämpliga säkerhetsnivåer genom t.ex. användning av brandvägg mellan olika applikationsservrar och genom kontrollerat tillgängliggörande av t.ex. s.k. web services för olika applikationers åtkomst till relevant data utan behov av direktexponering av databasen.

Gränssnitt och integration

CC.EGo.Switch RIS kan med dess egen databas användas fristående likväl som integrerat med t.ex. andra verksamhetssystem och infrastrukturella system, såsom användarkataloger. Att använda CC.EGo.Switch RIS för verksamhetens e-tjänster möjliggör fullständiga och dokumenterade gränssnitt för t.ex. import, export och integration.
CC.EGo.Switch RIS kan naturligtvis integreras med varje annat integrerbart system. För att underlätta finns färdiga integrationskomponenter för några vanligt förekommande system; såsom W3D3 och Sharepoint. CC.EGo.Switch hjälper er att binda ihop era IT-stöd till de tjänster ni vill erbjuda.

Prisuppgifter

 
Svit CC
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
RIS-001 Rad 1 CC.EGo.Switch RIS 75 000 Grundmodul per månad
RIS-001 Rad 2 CC.EGo.Switch RIS 15 000 Implementerad RISE‐modell för kundspecifikt infomationsobjekt per månad
RIS-001 Rad 3 CC.EGo.Switch RIS 7 500 Implementerad Marshal‐modell för kundspecifik överföringsfunktion per månad