Diarietjänst och ärendehantering baserad på IS Tools

Kort beskrivning

Tjänsten stöder registrering och handläggning av ärenden med en dynamisk informationsmodell som snabbt och enkelt kan anpassas efter diariefört material. Logikmotor tillsammans med användargränssnitt möjliggör en kvalitetskontrollerad registrering av hantering av ärenden.

Funktionell beskrivning

Tjänsten stöder registrering och handläggning av ärenden med en dynamisk informationsmodell som snabbt och enkelt kan anpassas efter diariefört material. Logikmotor tillsammans med användargränssnitt möjliggör en kvalitetskontrollerad registrering av hantering av ärenden. Webbformulär används för enkel strukturering av- och åtkomst till registrerade handlingar. Logikmotor och åtkomstkontroll stödjer processtyrning och bevakning av ärenden och handlingar. Den dynamiska rapportmotorn kan också användas för bevakning, samt för visande/spårande av logg och diariefört material.

Teknisk beskrivning

Tjänsten är baserad på en standard web client server arkitektur.
För såväl klient som server är tjänsten plattformsoberoende avseende operativsystem och hårdvara.
Tjänsten är utvecklad för att svara mot de krav som en större organisation ställer på verksamhetskritiskt IT-stöd med många samtidiga användare.
Serverdelen av tjänsten basers på ett relationsdatabassystem (t.ex. Oracle) och en Java applikationsserver (t.ex. JBOSS). Tjänstens tekniska arkitektur inkluderar även andra tredjeparts programvarubibliotek och ramverk baserade på öppen källkod och i linje med gängse industristandard på området.
Tjänsten baseras på en tunn klient (HTML och JavaScript) som stödjer flertalet populära webbläsare. Ingen installation, utöver en webbläsare, krävs på klienten.

Säkerhet

All kommunikation mellan webbklient och server sker över en krypterad förbindelse.
Användare autentiserar sig medelst inloggning eller annan mekanism.
Autentiseringens validitet kontrolleras vid varje anrop.
Mot varje användare allokeras en eller flera roller i tjänsten.
Data klassificeras i informationsklasser, för vilka rollers åtkomst kan styras i detalj.
Tjänsten tillhandahåller mekanismer för spårbarhet på fält- och användarnivå.
Tjänsten stödjer integration med tredjeparts autentiseringslösningar.

Gränssnitt och integration

Tjänsten inkluderar funktionalitet för att importera och exportera godtycklig data till/från öppna standardformat.
Tjänsten innefattar ett öppet ”web service” gränssnitt för åtkomst och bearbetning av data. Detta interface är XML baserat och följer standarden SOAP (Simple Object Access Protocol) och beskrivs i WSDL (Web Services Description Language).
Integrationsgränssnittet följer samma system och mekanismer för behörighetskontroll och affärslogik som tjänsten i övrigt.
Integrationsgränssnittet är lämpligt för användning i en s.k. SOA-arkitektur.
Tjänsten inkluderar infrastruktur som understödjer tredjepartsautentisering av användare och anrop.

Prisuppgifter

 
Svit IS Tools
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
IST-003 Diarietjänst och ärendehantering baserad på IS Tools 77 600 2 069 18 Månadspris avser minst 30 användare