Diarium och ärendehantering Open Source

Kort beskrivning

Cybercoms tjänst för diarieföring och ärendehantering vänder sig till offentlig verksamhet med höga krav på användbarhet, säkerhet och flexibilitet. I stödet för ärendehantering och diarieföring får organisationen hjälp att strukturera och hålla samman dokumentation och handlingar som berör samma ämne/fråga – ett ärende. Genom ärendehanteringsstödet erbjuds en gemensam arbetsplats för diarieföring och ärendehantering, med personaliseringsmöjligheter för den enskilde användaren. Vidare får verksamheten ett starkt stöd för sökning av exempelvis handlingar, dokument, ärenden, personer och givna systemhändelser som berör ett gemensamt ämne och en eller flera parter.

Funktionell beskrivning

Cybercoms tjänst för Diarium och ärendehantering vänder sig till offentlig verksamhet med höga krav på användbarhet, säkerhet och flexibilitet.

I stödet för ärendehantering och diarieföring får organisationen hjälp att strukturera och hålla samman dokumentation och handlingar som berör samma ämne/fråga – ett ärende. Genom ärendehanteringsstödet erbjuds en gemensam arbetsplats för diarieföring och ärendehantering, med personaliseringsmöjligheter för den enskilde användaren. Vidare får verksamheten ett starkt stöd för sökning av exempelvis handlingar, dokument, ärenden, personer och givna systemhändelser som berör ett gemensamt ämne och en eller flera parter.

Statistikmöjligheter för hantering av ärenden erbjuder stöd för uppföljning och effektivisering av processer i verksamheten, t ex ledtider för hantering av olika ärendetyper.

Tjänsten kan anpassas för att stödja den verksamhet som bedrivs och ska stödjas genom att konfigurera ärendetyper. Exempel på ärendetyper kan vara tillståndshantering, synpunktshantering, avvikelsehantering eller diarieförda ärenden hos myndigheter.

Tjänsten innehåller all nödvändig funktionalitet för diarieföring och upprätthållande av offentlighetsprincipen. Den innefattar även funktioner för sekretess- och PUL-skydd.

Teknisk beskrivning

Diarium och ärendehantering Open Source är en tjänst i den tjänsteorienterade arkitektur som Cybercom erbjuder. Tjänsten ingår i samma svit som Dokumenthantering Open Source, Processhantering/Workflow Open Source och Mottagning/utskick Open Source för att få ett så enhetligt utseende och arbetsflöde för den del i verksamheten som arbetar med detta. Tjänsten har också färdiga integrationer mot de övriga verksamhetsstödjande tjänsterna via öppna och standardiserade gränssnitt (SOAP, REST m.fl.)

Diarium och Ärendehantering har integration mot samtliga andra tjänster inom huvudalternativet:

 • Informationstjänster Open Source, CCE-001H
 • Söktjänster Open Source, CCE-004H
 • Mina Sidor Open Source, CCE-003H
 • Elektronisk datafångst Open Source, CCE-002H
 • Mottagning/Utskick Open Source, CCE-005H
 • Dokumenthantering Open Source, CCE-009H
 • Publicering Open Source, CCE-010H
 • Processhantering/Workflow Open Source, CCE-008H
 • e-Arkiv Open Source, CCE-007H
 • Säkert Informationsutbyte SHS, IDA-001H
 • Kontroll av elektroniska legitimationer,  CCE-012H

Till detta kommer en integrationsplattform för att kommunikationsflödena mellan tjänsterna ska kunna fungera på ett standardiserat och tjänsteorienterat sätt. I och med att tjänsterna bygger på öppna standarder så förenklas integrationen mot befintliga system i de olika organisationerna.

Cybercoms tjänst är byggd kring öppen källkod samt testad för att användas av följande webbläsare: Mozilla Firefox, Internet Explorer 8, Safari, Google Chrome. Även andra webbläsare går använda.

Arkitekturen bygger på välkända och standardiserade komponenter och har stora möjligheter att skala upp för att möta krav på tillgänglighet, prestanda, samtidiga användare, transaktionsmängder mm.

Den tekniska plattformen utvecklas kontinuerligt genom en ”Open Source Community”. Utvecklingen sker modulärt, varför tjänstens kärna alltid går att uppgradera till nya versioner oavsett vilka nya moduler som tillkommit. Detta gör att tjänsten är extremt stabil, säker och ständigt ger möjlighet till den allra senaste tekniken för webbaserade tjänster.

Tjänsten körs i en javabaserad applikationsserver och är byggd på ramverken Spring, Hibernate, Lucene m.fl.

Säkerhet

Genom användning av rättigheter som kan sättas samman till roller, går det att kontrollera och styra användares åtkomst till olika delar av tjänsten och dess innehåll. Rättigheter styr i vilken utsträckning en användare får se, skapa och modifiera innehåll i tjänstens olika delar.

All aktivitet som sker i tjänsten loggas i tjänstens databas och kan läsas och filtreras direkt i administrationsgränssnittet. Loggarna visar vilka förändringar som skett, vem/vilket system som gjort förändringarna och tidpunkt för förändringarna.

Loggning av kommunikation mellan integrerade tjänster loggas i tjänstens databas och kan där läsas av för att se vilka förändringar som skett. Dessa loggar kan även användas i felsökningssyfte.

Gränssnitt och integration

Den arkitektur Cybercom erbjuder bygger på att samtliga tjänster ska ha ett standardiserat gränssnitt att interagera mot. Flera av tjänsterna ingår i sviter för att förenkla arbetet för användarna, genom ett enhetligt utseende och integrerat flöde. Det gör det även mindre komplext att underhålla då tjänsterna delar data på ett enklare vis. Även om jänsterna ingår i sviter, kan de anropas som individuella tjänster genom det öppna och standardiserade gränssnitten (SOAP, REST med flera).

För att man ska kunna hantera alla dessa tjänster utan att skapa direkta beroenden, så behöver en integrationsplattform introduceras.

I bilden ovan finns tjänsterna utplacerade, antingen separata eller grupperade i sviter. I mitten knyter en ESB (Enterprise Service Bus) ihop alla tjänster. Tjänsterna för säkerhet kommer att användas av samtliga andratjänster i någon form. Tjänsterna för säkerhet läggs till som en extra komponent i varje tjänst eller svit. Som bilden visar så finns det ett par sviter med tjänsteområden. En fördel med det är att användarna får ett enhetligt utseende på tjänsterna. I bakgrunden ligger dock tjänster som går att komma åt från andra tjänster/system, om man har rätt behörighet.

Målsättningen med integrationsplattformen:

 • Integrera befintliga tjänster/system placerade hos beställare eller annan leverantör.
 • Upprätthålla tjänster i portalen som har många bakomliggande källor.
 • Möjliggöra enkel uppkoppling av nya källsystem.
 • Möjliggöra uppkoppling av olika typer av källsystem som kommunicerar med olika format och på olika sätt.
 • Skapa flexibilitet och förändringsmöjlighet i portaltjänsterna.
 • Möjliggöra att nya tjänster snabbt kan introduceras.

Prisuppgifter

 
Svit Open Source
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
CCE-006H Rad 1 Diarietjänst/ärendehantering Open source 15 500 90 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE-006H Rad 2 CCE‐006H i kombination med en (1) ytterligare tjänst i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 30 225 180 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE-006H Rad 3 CCE‐006H i kombination med två (2) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 44 175 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE-006H Rad 4 CCE‐006H i kombination med tre (3) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 57 350 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE-006H Rad 5 CCE‐006H i kombination med fyra (4) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 69 750 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE-006H Rad 6 CCE‐006H i kombination med fem (5) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 82 150 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE-006H Rad 7 CCE‐006H i kombination med sex (6) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 94 550 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE-006H Rad 8 CCE‐006H i kombination med sju (7) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 106 950 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE-006H Rad 9 CCE‐006H i kombination med åtta (8) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 119 350 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE-006H Rad 10 CCE‐006H i kombination med nio (9) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 131 750 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE-006H Rad 11 CCE‐006H i kombination med tio (10) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 144 150 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE-006H Rad 12 Diarietjänst/ärendehantering Open source 15 500 86 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE-006H Rad 13 CCE‐006H i kombination med en (1) ytterligare tjänst inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 27 203 150 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE-006H Rad 14 CCE‐006H i kombination med två (2) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 35 340 157 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE-006H Rad 15 CCE‐006H i kombination med tre (3) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 34 410 157 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE-006H Rad 16 CCE‐006H i kombination med fyra (4) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 41 850 157 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE-006H Rad 17 CCE‐006H i kombination med fem (5) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 49 290 157 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE-006H Rad 18 CCE‐006H i kombination med sex (6) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 56 730 157 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE-006H Rad 19 CCE‐006H i kombination med sju (7) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 64 170 157 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE-006H Rad 20 CCE‐006H i kombination med åtta (8) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 71 610 157 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE-006H Rad 21 CCE‐006H i kombination med nio (9) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 79 050 157 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE-006H Rad 22 CCE‐006H i kombination med tio (10) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 86 490 157 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE-005H Rad 23 Diarietjänst/ärendehantering Open source 13 950 81 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE-006H Rad 24 CCE‐006H i kombination med en (1) ytterligare tjänst inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 21 762 142 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE-006H Rad 25 CCE‐006H i kombination med två (2) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 24 738 149 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE-006H Rad 26 CCE‐006H i kombination med tre (3) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 20 646 149 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE-006H Rad 27 CCE‐006H i kombination med fyra (4) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 20 925 149 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE-006H Rad 28 CCE‐006H i kombination med fem (5) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 24 645 149 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE-006H Rad 29 CCE‐006H i kombination med sex (6) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 28 365 149 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE-006H Rad 30 CCE‐006H i kombination med sju (7) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 32 085 149 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE-006H Rad 31 CCE‐006H i kombination med åtta (8) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 35 805 149 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE-006H Rad 32 CCE‐006H i kombination med nio (9) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 39 525 149 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE-006H Rad 33 CCE‐006H i kombination med tio (10) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 43 245 149 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader