e-Arkiv Open Source

Kort beskrivning

Cybercoms tjänst vänder sig till offentlig verksamhet med höga krav på användbarhet, säkerhet och flexibilitet. e-Arkiv Open Source är Cybercoms standardiserade tjänst för arkivering av handlingar och ärenden samt indata från de kontaktstödjande tjänsterna. Tjänsten säkerställer att verksamheten följer Riksarkivets föreskrifter för elektronisk arkivering, är byggd enligt OAIS-modellen och kan i standardiserade format ta emot inleveranser från godtyckligt annat system vars information ska arkiveras. e-Arkiv Open Source är ett digitalt förvaringssystem som från början utformats för att hantera långsiktigt bevarande av handlingar från olika källor. e-Arkiv Open Source uppfyller höga krav på säkerhet, skalbarhet och användbarhet.

Funktionell beskrivning

Tjänsten e-Arkiv Open Source är Cybercoms tjänst för arkivering av handlingar och ärenden samt indata från de kontaktstödjande tjänsterna. Tjänsten säkerställer att verksamheten följer Riksarkivets föreskrifter för elektronisk arkivering, är byggd enligt OAIS-modellen och kan i standardiserade format ta emot inleveranser från godtyckligt annat system vars information ska arkiveras.

Tjänsten e-Arkiv Open Source är ett digitalt förvaringssystem som från början utformats för att hantera långsiktigt bevarande av handlingar från olika källor. Tjänsten e-arkiv Open Source uppfyller höga krav på säkerhet, skalbarhet och användbarhet.

Tjänsten e-Arkiv Open Source har ett enkelt och kraftfullt gränssnitt för att ta emot leveranser från olika typer av datakällor. Inleveransfunktionen kan utformas enligt ett workflow, och det går att sätta upp olika typer av kontroller för att verifiera att en inleverans till arkivet uppfyller ställda krav avseende t.ex. dataformat, metadatastruktur, checksummor. Det går också att låta inleveransfunktionen automatiskt konvertera levererade filer till filformat som är godkända enligt Riksarkivets föreskrift RA-FS 2009:2.

Inleveransfunktionen utgår från filer i godtyckligt format samt metadata i xml-format vilket gör att arkivet kan ta emot material från vilket annat system som helst. Självklart kan tjänsten även innehålla förteckningar över fysiska handlingar. Metadata kan utformas enligt olika standarder, t.ex. Dublin Core eller Moreq2. Datastrukturen medger också relationer mellan objekt, så att t.ex. relationer mellan två ärenden i diariet kan bibehållas i arkivet.

Tjänsten e-Arkiv Open Source innehåller två olika sökhjälpmedel: ett enkelt ”Google”-liknande sökverktyg samt ett avancerat sökgränssnitt som möjliggör sökningar utifrån multipla kriterier och med logiska operatorer (AND, OR etc.). Framsökta dokument kan visas i de inbyggda läshjälpmedel direkt i webbläsaren.

Tjänsten e-Arkiv Open Source kan fungera som en fristående tjänst med en fullt konfigurerbar rollbaserad behörighetsfunktion som möjliggör att behörighet anges på enstaka metadatafältnivå, men tjänsten kan också integreras med andra tjänster. När den integreras med Cybercoms övriga huvudalternativtjänster, innebär det t.ex. att sökgränssnittet kan integreras med Cybercoms tjänster för publicering, och att man då kan konfigurera vilka fält som ska vara åtkomligt i det publicerade arkivet baserat på metadata för ett visst handlingsslag och/eller en viss handlingstyp.

Tjänsten har omfattande övervakningsfunktioner inbyggda. Det går att låta tjänsten logga samtliga händelser för ett visst objekt. Det går också att konfigurera automatiska kontroller av data så att det säkerställs att informationen är intakt. Dessutom finns det möjlighet att ta ut statistik och rapporter över beståndet i arkivet, liksom rapporter över tjänstens status.

Tjänsten har också funktioner för att underhålla en arkivredovisning. Det går att ta ut beskrivningar över hur arkivet var strukturerat vid olika tidpunkter, och också hur olika tidpunkters klassificeringsstrukturer är relaterade till varandra. Sökfunktionerna medger att man i en enda sökning kan ta fram handlingar från relaterade handlingsslag från olika tidpunkter.

Vidare kan man skapa och underhålla gallringsregler utifrån olika kriterier i tjänsten. Det är t.ex. möjligt att skapa gallringsregler baserat på olika kombinationer av metadata såsom en viss handlingstyp i ett handlingsslag. Tjänsten kan också gallra ”halvautomatiskt”, vilket innebär att tjänsten automatiskt kan ta fram en förteckning över vilka handlingar som kommer gallras vid en viss tidpunkt, men gallringen måste godkännas av en behörig användare innan den äger rum. Gallringen kan också styras via ett workflow.

Tjänsten e-Arkiv Open Source kan på ett väldigt enkelt sätt integreras med övriga tjänster i Cybercoms huvudalternativ. Det innebär bl.a. att:

 • Övriga tjänster är förberedda för att leverera till e-arkiv Open Source
 • Samma behörighetslösning används för e-Arkiv Open Source som för övriga tjänster
 • Det går att publicera information från arkivet till Cybercoms tjänster för Publicering/portal Open Source.
 • I Cybercoms tjänst för Workflow/Processtyrning Open Source kan man bygga och underhålla processer som styr hanteringen av Cybercoms e-Arkiv Open Source.

Teknisk beskrivning

Cybercoms tjänst för e-Arkiv är byggd på open source-tekniker såsom Fedora Commons, Java, Apache Axis, Open LDAP, MySQL, JHove, Google Web Toolkit, JBoss, OpenSymphony’s Quartz, ImageMagick, MEncoder, GStreamer, IZPack, Launch4j, PhpMyAdmin, Handle System, VSFTPd, Apache Lucene m.m.

E-arkiv Open Source är en tjänst i den tjänsteorienterade arkitektur som Cybercom erbjuder. Tjänsten är fristående, men har ett väl utvecklat gränssnitt mot andra tjänster. Tjänsten har också färdiga integrationer mot övriga tjänster via öppna och standardiserade gränssnitt (SOAP, REST m.fl.)

e-Arkiv Open Source har integration mot samtliga andra tjänster inom huvudalternativet:

 • Informationstjänster Open Source, CCE-001H
 • Söktjänster Open Source, CCE-004H
 • Mina Sidor Open Source, CCE-003H
 • Elektronisk datafångst Open Source, CCE-002H
 • Diarium och Ärendehantering Open Source, CCE-006H
 • Dokumenthantering Open Source, CCE-009H
 • Publicering Open Source, CCE-010H
 • Processhantering/Workflow Open Source, CCE-008H
 • Mottagning/Utskick Open Source, CCE-005H
 • Säkert Informationsutbyte SHS, IDA-001H
 • Kontroll av elektroniska legitimationer,  CCE-012H

Till detta kommer en integrationsplattform för att kommunikationsflödena mellan tjänsterna ska kunna fungera på ett standardiserat och tjänsteorienterat sätt. I och med att tjänsterna bygger på öppna standarder så förenklas integrationen mot befintliga system i de olika organisationerna.

Cybercoms tjänst är byggd kring öppen källkod samt testad för att användas av följande webbläsare: Mozilla Firefox, Internet Explorer 8, Safari, Google Chrome. Även andra webbläsare går använda.

Arkitekturen bygger på välkända och standardiserade komponenter och har stora möjligheter att skala upp för att möta krav på tillgänglighet, prestanda, samtidiga användare, transaktionsmängder mm.

Den tekniska plattformen utvecklas kontinuerligt genom en ”Open Source Community”. Utvecklingen sker modulärt, varför tjänstens kärna alltid går att uppgradera till nya versioner oavsett vilka nya moduler som tillkommit. Detta gör att tjänsten är extremt stabil, säker och ständigt ger möjlighet till den allra senaste tekniken för webbaserade tjänster.

Lösningen körs i en javabaserad applikationsserver och är byggd på ramverken Spring, Hibernate, Lucene m.fl.

Säkerhet

Genom användning av rättigheter som kan sättas samman till roller, går det att kontrollera och styra användares åtkomst till olika delar av tjänsten och dess innehåll. Rättigheter styr i vilken utsträckning en användare får se, skapa och modifiera innehåll i tjänstens olika delar.

All aktivitet som sker i tjänsten loggas i tjänstens databas och kan läsas och filtreras direkt i administrationsgränssnittet. Loggarna visar vilka förändringar som skett, vem/vilket system som gjort förändringarna och tidpunkt för förändringarna.

Loggning av kommunikation mellan integrerade tjänster loggas i tjänstens databas och kan där läsas av för att se vilka förändringar som skett. Dessa loggar kan även användas i felsökningssyfte.

Gränssnitt och integration

Den arkitektur Cybercom erbjuder bygger på att samtliga tjänster ska ha ett standardiserat gränssnitt att interagera mot. Flera av tjänsterna ingår i sviter för att förenkla arbetet för användarna, genom ett enhetligt utseende och integrerat flöde. Det gör det även mindre komplext att underhålla då tjänsterna delar data på ett enklare vis. Även om jänsterna ingår i sviter, kan de anropas som individuella tjänster genom det öppna och standardiserade gränssnitten (SOAP, REST med flera).

För att man ska kunna hantera alla dessa tjänster utan att skapa direkta beroenden, så behöver en integrationsplattform introduceras.

I bilden ovan finns tjänsterna utplacerade, antingen separata eller grupperade i sviter. I mitten knyter en ESB (Enterprise Service Bus) ihop alla tjänster. Tjänsterna för säkerhet kommer att användas av samtliga andra tjänster i någon form. Tjänsterna för säkerhet läggs till som en extra komponent i varje tjänst eller svit. Som bilden visar så finns det ett par sviter med tjänsteområden. En fördel med det är att användarna får ett enhetligt utseende på tjänsterna. I bakgrunden ligger dock tjänster som går att komma åt från andra tjänster/system, om man har rätt behörighet.

Målsättningen med integrationsplattformen:

 • Integrera befintliga tjänster/system placerade hos beställare eller annan leverantör.
 • Upprätthålla tjänster i portalen som har många bakomliggande källor.
 • Möjliggöra enkel uppkoppling av nya källsystem.
 • Möjliggöra uppkoppling av olika typer av källsystem som kommunicerar med olika format och på olika sätt.
 • Skapa flexibilitet och förändringsmöjlighet i portaltjänsterna.
 • Möjliggöra att nya tjänster snabbt kan introduceras.

Prisuppgifter

 
Svit Open Source
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
CCE-007H Rad 1 e‐Arkiv (Open Source) 15 500 90 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE-007H Rad 2 CCE‐007H i kombination med en (1) ytterligare tjänst i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 30 225 180 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE-007H Rad 3 CCE‐007H i kombination med två (2) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 44 175 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE-007H Rad 4 CCE‐007H i kombination med tre (3) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 57 350 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE-007H Rad 5 CCE‐007H i kombination med fyra (4) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 69 750 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE-007H Rad 6 CCE‐007H i kombination med fem (5) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 82 150 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE-007H Rad 7 CCE‐007H i kombination med sex (6) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 94 550 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE-007H Rad 8 CCE‐007H i kombination med sju (7) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 106 950 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE-007H Rad 9 CCE‐007H i kombination med åtta (8) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 119 350 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE-007H Rad 10 CCE‐007H i kombination med nio (9) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 131 750 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE-007H Rad 11 CCE‐007H i kombination med tio (10) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 144 150 225 Månadspris per användare avser avtalsmånad 1‐12
CCE-007H Rad 12 e‐Arkiv (Open Source) 15 500 86 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE-007H Rad 13 CCE‐007H i kombination med en (1) ytterligare tjänst inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 27 203 150 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE-007H Rad 14 CCE‐007H i kombination med två (2) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 35 340 157 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE-007H Rad 15 CCE‐007H i kombination med tre (3) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 34 410 157 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE-007H Rad 16 CCE‐007H i kombination med fyra (4) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 41 850 157 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE-007H Rad 17 CCE‐007H i kombination med fem (5) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 49 290 157 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE-007H Rad 18 CCE‐007H i kombination med sex (6) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 56 730 157 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE-007H Rad 19 CCE‐007H i kombination med sju (7) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 64 170 157 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE-007H Rad 20 CCE‐007H i kombination med åtta (8) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 71 610 157 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE-007H Rad 21 CCE‐007H i kombination med nio (9) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 79 050 157 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE-007H Rad 22 CCE‐007H i kombination med tio (10) ytterligare tjänster inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 86 490 157 Månadspris per användare avser avtalsmånad 13‐24
CCE-007H Rad 23 e‐Arkiv (Open Source) 13 950 81 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE-007H Rad 24 CCE‐007H i kombination med en (1) ytterligare tjänst inom ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 21 762 142 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE-007H Rad 25 CCE‐007H i kombination med två (2) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 24 738 149 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE-007H Rad 26 CCE‐007H i kombination med tre (3) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 20 646 149 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE-007H Rad 27 CCE‐007H i kombination med fyra (4) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 20 925 149 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE-007H Rad 28 CCE‐007H i kombination med fem (5) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 24 645 149 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE-007H Rad 29 CCE‐007H i kombination med sex (6) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 28 365 149 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE-007H Rad 30 CCE‐007H i kombination med sju (7) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 32 085 149 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE-007H Rad 31 CCE‐007H i kombination med åtta (8) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 35 805 149 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE-007H Rad 32 CCE‐007H i kombination med nio (9) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 39 525 149 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader
CCE-007H Rad 33 CCE‐007H i kombination med tio (10) ytterligare tjänster i ID intervallet CCE‐001H tom CCE‐012H 43 245 149 Månadspris per användare avser avtalsmånad 25 och framåt vid tecknande av ett avtal överstigande 24 månader