E-portalen

Kort beskrivning

Tjänsten fokuserar på uppföljning. Med hjälp av tjänsten kan man på olika sätt rapportera in data, ta fram standardiserade och skräddarsydda rapporter, följa upp utfall i förhållande till mål, simulera möjliga utfall, administrera och utföra systemunderhåll för användare samt hantera dokument.
Tjänsten automatiserar och kvalitetssäkrar inrapportering,från interna källdatasystem och externa leverantörer.Inrapportering kan ske via filer, formulär och maskinellt på lägsta organisatoriska nivå.
Flexibla möjligheter finns för användare att på egen hand ta fram rapporter för; hela/delar av organisationen, olika delområden (exempelvis transporter) och nyckeltal. Spårbarhet mellan rapporter och inrapporteringsamt beräkningsgrunder.

Tjänsten nås via webbgränssnitt.

 

Övrig information

Se bilaga 7 Tjänstebeskrivningar fwr-001

Funktionell beskrivning

Tjänsten fokuserar på uppföljning. Med hjälp av tjänsten kan man på olika sätt rapportera in data, ta fram standardiserade och skräddarsydda rapporter, följa upp utfall i förhållande till mål, simulera möjliga
utfall, administrera och utföra systemunderhåll för användare, hantera dokument. Behörighetssystem finns för olika typer av användare. Interna och externa enheter/utförare samt data kan ingå i redovisningen.
Tjänsten automatiserar och kvalitetssäkrar inrapportering, från interna källdatasystem och externa leverantörer samt deras system. Inrapportering kan ske via filer, formulär och maskinellt på lägsta organisatoriska
nivå,därmed kan rapporter tas ut för alla nivåer i en organisation för den belastning de har. Viktig spårbarhet finns i rapporter och bakåt till inrapporteringen. Flexibla möjligheter finns för användare att på
egen hand ta fram rapporter för; hela/delar av organisationen, olika delområden (exempelvis transporter) och nyckeltal.
Med tjänsten finns en spårbarhet för beräkningsgrunder liksom användning av både svenska och internationella sådana liksom individuellt framtagna beräkningsgrunder. Behörighetssystemet skapar flexibilitet för
vem/vilka som får tillgång till olika funktioner.

Beslutsstöd När tjänsten används för redovisning, simulering och styrning finns stöd för beslut i följande sammanhang; planera, redovisa, följa upp och utveckla
verksamheten samt planera, redovisa och följa upp investeringar och projekt.

 

Teknisk beskrivning

Tjänsten nås via webbgränssnitt. Tjänsten bygger på standardiserade ramverk i Microsoftmiljö och utvecklingen sker i Microsoft .NET. Den ITarkitekturella strategin är att upprätthålla en så hög
anpassningsbarhet som möjligt, därför är det grafiska gränssnittet så långt som möjligt skiljt från de funktionella delarna. Detta för att ge möjligheten att implementera tjänsten i olika miljöer (t ex interna/externa kanaler, fasta/mobila klienter).
I samma strategiska syfte är de centrala regelverken, vilka bl.a. styr beräkningar, implementerade på ett sätt som gör det möjligt att effektivt anpassa tjänsten till nya beräkningsalgoritmer och nyckeltal (index).

 

Säkerhet

Genom användning av rättigheter kan man kontrollera och styra användares åtkomst till olika delar av tjänsten och dess innehåll (roller och organisatorisk nivå).
Alla aktiviteter som sker i tjänsten loggas och en speciell händelselogg underlättar för användarnas administratörer att följa upp aktiviteter som sker i tjänstens gränssnitt.

 

Gränssnitt och integration

Tjänsten är byggd för att passa i en tjänsteorienterad arkitektur. Den har ett standardiserat webbgränssnitt för att hantera redovisningen.
Tjänsten körs på två servrar (applikation och databas) och har en eMailkoppling till dedicerad eMailserver.
Tjänsten har även in- och utgångar i XML- och Excelformat.
Integration mot andra system sker genom adaptrar som kan hämta och anpassa filer. Tjänsten har ett eMailgränsnitt för sändning av meddelanden.

 

Prisuppgifter


Publicering, Web Content Mgmt och portal
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
FWR-001 E-portalen 55 000 Priset är ett takpris