e-Samarbete Open Source

Kort beskrivning

Cybercoms tjänst e-Samarbete erbjuder myndigheten att samarbeta med användare och företag. Tjänsten innebär att man kombinerar funktioner från dokumenthantering, ärendehantering och workflow i första hand. Handläggare kan lägga upp dokument som specifika användare/företag kan komma åt att läsa. Sedan dela ut ”uppgifter” att utföra på något/några av dokumenten, eller kanske kommentera informationen. På så vis kan man samarbeta på ett enkelt sätt mellan de olika parterna, med handläggaren som ansvarig.

Övrig information

För att använda tjänsten CCE-156 behövs tjänsten CCE-009H

Funktionell beskrivning

Cybercoms tjänst e-Samarbete erbjuder myndigheten samarbete mellan handläggare, medborgare, organisationer och företag. Tjänsten innebär att man kombinerar funktioner från dokumenthantering, ärendehantering och workflow i första hand.

Handläggare kan lägga upp dokument som utpekade användare/organisationer/företag kan komma åt att läsa. Sedan är det möjligt att dela ut ”uppgifter” att utföra på något/några av dokumenten, eller kommentera informationen. På så vis kan man samarbeta på ett enkelt sätt mellan de olika parterna, med handläggaren som ansvarig.

För att använda tjänsten behövs tjänsten Dokumenthantering Open Source, CCE-009H.

Teknisk beskrivning

e-Samarbete är en tjänst i den tjänsteorienterade arkitektur som Cybercom erbjuder. Tjänsten levereras som ett tillägg till Dokumenthantering Open Source, CCE-009H, men har ett väl utvecklat gränssnitt mot andra tjänster. Tjänsten har också färdiga integrationer mot övriga tjänster via öppna och standardiserade gränssnitt (SOAP, REST m.fl.)

De tjänster som e-chatt har integration mot är:

Till detta kommer en integrationsplattform för att kommunikationsflödena mellan tjänsterna ska kunna fungera på ett standardiserat och tjänsteorienterat sätt. I och med att tjänsterna bygger på öppna standarder så förenklas integrationen mot befintliga system i de olika organisationerna.

Cybercoms lösning är byggd kring öppen källkod samt testad för att användas av följande webbläsare: Mozilla Firefox, Internet Explorer 8, Safari, Google Chrome. Även andra webbläsare går använda.

Arkitekturen bygger på välkända och standardiserade komponenter och har stora möjligheter att skala upp för att möta krav på tillgänglighet, prestanda, samtidiga användare, transaktionsmängder mm.

Den tekniska plattformen utvecklas kontinuerligt genom en ”Open Source Community”. Utvecklingen sker modulärt, varför tjänstens kärna alltid går att uppgradera till nya versioner oavsett vilka nya moduler som tillkommit. Detta gör att tjänsten är extremt stabil, säker och ständigt ger möjlighet till den allra senaste tekniken för webbaserade tjänster.

Tjänsten körs på en LAMP-plattform (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Säkerhet

Genom användning av rättigheter som kan sättas samman till roller, går det att kontrollera och styra användares åtkomst till olika delar av tjänsten och dess innehåll. Rättigheter styr i vilken utsträckning en användare får se, skapa och modifiera innehåll i tjänstens olika delar.

All aktivitet som sker i tjänsten loggas i tjänstens databas och kan läsas och filtreras direkt i administrationsgränssnittet. Loggarna visar vilka förändringar som skett, vem/vilket system som gjort förändringarna och tidpunkt för förändringarna.

Loggning av kommunikation mellan integrerade tjänster loggas i tjänstens databas och kan där läsas av för att se vilka förändringar som skett. Dessa loggar kan även användas i felsökningssyfte.

Gränssnitt och integration

Den arkitektur Cybercom erbjuder bygger på att samtliga tjänster har ett standardiserat gränssnitt att interagera mot. Flera av tjänsterna ingår i sviter för att förenkla arbetet för användarna, genom ett enhetligt utsee de och integrerat flöde. Det gör det även mindre komplext att underhålla då tjänsterna delar data på ett enklare vis. Även om tjänsterna ingår i sviter, kan de anropas som individuella tjänster genom det öppna och standardiserade gränssnitten (SOAP, REST med flera).

För att man ska kunna hantera alla dessa tjänster utan att skapa direkta beroenden, så behöver en integrationsplattform introduceras.

I bilden ovan finns tjänsterna utplacerade, antingen separata eller grupperade i sviter. I mitten knyter en ESB (Enterprise Service Bus) ihop alla tjänster. Tjänsterna för säkerhet kommer att användas av samtliga andra tjänster i någon form. Tjänsterna för säkerhet läggs till som en extra komponent i varje tjänst eller svit.

Som bilden visar så finns det ett par sviter med tjänsteområden. En fördel med det är att användarna får ett enhetligt utseende på tjänsterna. I bakgrunden ligger dock tjänster som går att komma åt från andra tjänster/system, om man har rätt behörighet.

Målsättningen med integrationsplattformen:

  • Integrera befintliga tjänster/system placerade hos beställare eller annan leverantör.
  • Upprätthålla tjänster i portalen som har många bakomliggande källor.
  • Möjliggöra enkel uppkoppling av nya källsystem.
  • Möjliggöra uppkoppling av olika typer av källsystem som kommunicerar med olika format och på olika sätt.
  • Skapa flexibilitet och förändringsmöjlighet i portaltjänsterna.
  • Möjliggöra att nya tjänster snabbt kan introduceras.

Prisuppgifter


Diarietjänst och ärendehantering
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
CCE-156 e‐Samarbete Open Source 15 500 90