Elektronisk datafångst baserad på IS Tools

Se video

IS Tools

Kort beskrivning

Tjänsten stöder skapande av e-formulär och mallar med en dynamisk informationsmodell som snabbt och enkelt kan anpassas efter insamlat data. E-formulär skapas och underhålls via en formulär-guide (peka och klicka).

Funktionell beskrivning

Tjänsten stöder skapande av e-formulär och mallar med en dynamisk informationsmodell som snabbt och enkelt kan anpassas efter insamlat data.

E-formulär skapas och underhålls via en formulär-guide (peka och klicka). Med användargränssnittet i tjänsten publiceras och struktureras enkelt skapade formulär och mallar. Åtkomstkontroll möjliggör användarinteraktion med valda delar av skapade mallar och formulär för inmatning, komplettering, kvalitetskontroll och strukturering. Åtkomstkontrollen möjliggör också interaktion med ekonomisystem eller andra kanaler via öppna API.

Kvalitetskontroll stöds direkt i inmatningsskedet med logikmotor, och vidare med den dynamiska rapportmotorn.

Teknisk beskrivning

Tjänsten är baserad på en standard web client server arkitektur. För såväl klient som server är tjänsten plattformsoberoende avseende operativsystem och hårdvara. Tjänsten är utvecklad för att svara mot de krav som en större organisation ställer på verksamhetskritiskt IT-stöd med många samtidiga användare.

Serverdelen av tjänsten baseras på ett relationsdatabassystem (t.ex. Oracle) och en Java applikationsserver (t.ex. JBOSS). Tjänstens tekniska arkitektur inkluderar även andra tredjeparts programvarubibliotek och ramverk baserade på öppen källkod och i linje med gängse industristandard på området.

Förutom den funktion som krävs för tjänstens direkta nyttjande omfattar serverprogramvaran även sådana verktyg som krävs för storskalig drift och kundtjänst, t.ex. verktyg för systemövervakning, prestandaoptimering, felsökning samt gränssnitt för administration av applikationer och användare

Tjänsten baseras på en tunn klient (HTML och JavaScript) som stödjer flertalet populära webbläsare. Ingen installation, utöver en webbläsare, krävs på klienten.

Säkerhet

All kommunikation mellan webbklient och server sker över en krypterad förbindelse. Användare autentiserar sig medelst inloggning eller annan mekanism. Autentiseringens validitet kontrolleras vid varje anrop. Mot varje användare allokeras en eller flera roller i tjänsten. Data klassificeras i informationsklasser, för vilka rollers åtkomst kan styras i detalj. Tjänsten tillhandahåller mekanismer för spårbarhet på fält- och användarnivå. Tjänsten stödjer integration med tredjeparts autentiseringslösningar.

Gränssnitt och integration

Tjänsten inkluderar funktionalitet för att importera och exportera godtycklig data till/från öppna standardformat. Tjänsten innefattar ett öppet ”web service” gränssnitt för åtkomst och manipulation av data. Detta interface är XML baserat och följer standarden SOAP (Simple Object Access Protocol) och beskrivs i WSDL (Web Services Description Language). Tjänsten inkluderar infrastruktur som understödjer tredjepartsautentisering av användare och anrop.

Prisuppgifter

 
Elektronisk datafångst
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
IST-001 Elektronisk datafångst baserad på IS Tools 97 000 2 587 23 Månadspris avser minst 30 användare