Förstudie e-ID

Kort beskrivning

Cybercom erbjuder en standardiserad tjänst för förstudie av ett eID införande med målsättningen att leverera ett lösningsförslag samt en grov tidsplan och kostnadsuppskattning på införande inom följande områden:

a) Kontroll av elektroniska legitimationer och signaturer
b) Kontroll av elektroniska signaturer
c) Identitetsintygsgivare IDP med SAML och SSO
d) Tillgänglighetskrav

Funktionell beskrivning

Cybercom erbjuder en standardiserad tjänst för förstudie av ett e-ID införande med målsättningen att leverera ett lösningsförslag samt en grov tidsplan och kostnadsuppskattning på införande inom följande områden:

 • Kontroll av elektroniska legitimationer och signaturer
 • Identitetsfederation med olika inloggningsmetoder (IDP)
 • Single Sign On och behörighet för en grupp av tjänster med hjälp av SAML

Aktiviteter
Cybercom föreslår att nedan beskrivna aktiviteter ingår i förstudien.

 • Uppstart
 • Grundanalys och kravinsamling
 • Framtagning ett övergripande lösningsförslag
 • Framtagning av lösningsförslag, övergripande tidsplan och grov kostnadsuppskattning

Uppstart
I detta steg verifieras syfte, mål och avgränsningar för förstudien samt planering av ingående aktiviteter. Här preciseras också de basala kraven; vad nätet ska användas till, t.ex. vilka användargrupper och typer av klienter som är aktuella.
Grundanalys och kravinsamling
I denna del av förstudien genomförs de grundläggande aktiviteterna för att utreda de krav och behov som finns hos avropande organisation. Följande aktiviteter föreslås ingå i förstudien:

 • Nulägesanalys av teknisk infrastruktur, processer och dess användning
 • Insamling av verksamhetens krav, myndigheters krav och tekniska krav
 • Kravinsamling görs bland annat genom intervjuer av relevant befattningshavare hos avropande organisation
 • Sammanställning av krav samt analys av kravens påverkan på tjänsten

Framtagning av övergripande lösningsförslag
I detta steg av förstudien tas ett övergripande lösningsförslag fram baserat på de krav som framkommit. Förslaget stäms av med avropande organisation och presenteras sedan under en workshop där alternativ och centrala frågeställningar diskuteras.
Framtagning av lösningsförslag, övergripande tidsplan och grov kostnadsuppskattning
I detta avslutande steg definieras ett förslag på lösning och åtgärder, därefter görs en övergripande tidsplan och grov kostnadsuppskattning på införande.
Lösningsförslaget levereras som ett dokument som presenteras under en workshop eller ett möte.

Prisuppgifter


Införandestödjande tjänster
ID Förstudie e-ID Antal timmar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
CCE-136 Rad 1 1 – 100 600 900 1 100 1 250
CCE-136 Rad 2 101 – 1000 600 855 1 045 1 188
CCE-136 Rad 3 1001 - 600 787 961 1 093