In- och Utdatahantering FOW

Kort beskrivning

FormPipe W3D3 In- och Utdatahantering FOW ser till att dokumentet går i rätt format från verksamhetssystem till verksamhetssystem, från webb till verksamhetssystem och från verksamhetssystem till webb. Tre större områden hanteras:

- Konvertering från ett dataformat till ett annat, t.ex. XML till PDF/A.
- Utseende/layouthantering, helt enkelt den grafiska delen av ett dokument.
- Distribution i rätt format till rätt mottagare.

Med FormPipe W3D3 In- och Utdatahantering FOW blir man i princip kompatibel med alla krav på ett dokuments utseende och dataformat, oavsett vad originalet är. Detta kan idag gälla PDF/A för arkivering av datafiler, Svefaktura för myndigheter etc.

Funktionell beskrivning

FormPipe W3D3 In- och Utdatahantering FOW är en tjänst som hanterar in och utdata från ett verksamhetssystem till ett annat. In- och Utdatahantering FOW har många användningsområden men det handlar alltid om dokumenthantering i bemärkelsen att hantera en organisations eller ett företags alla typer av affärsdokument oavsett det är ett elektroniskt format som XML, XHTML, EDI; PDF/A eller papper.
Affärsdokument som kan hanteras kan vara skrivmallar, blanketter, brev, fakturor, beställningar, rapporter etc. både i ett elektroniskt format och i pappersformat.
FormPipe W3D3 In- och Utdatahantering FOW ser till att dokumentet går i rätt format från verksamhetssystem till verksamhetssystem, från webb till verksamhetssystem och från verksamhetssystem till webb. Intranät, extern webbplats spelar ingen roll. Tre större områden hanteras:
Konvertering från ett dataformat till ett annat, t.ex. XML till PDF/A.
Utseende/layouthantering, helt enkelt den grafiska delen av ett dokument.
Distribution i rätt format till rätt mottagare t.ex. system till system, system till webb, webb till verksamhetssystem och system till mottagare x.

Med FormPipe W3D3 In- och Utdatahantering FOW blir man i princip kompatibel med alla krav på ett dokuments utseende och dataformat, oavsett vad originalet är. Detta kan idag gälla PDF/A för arkivering av datafiler, Svefaktura för myndigheter etc.
FormPipe W3D3 In- och Utdatahantering FOW är designad att användas som en tjänst som inte bara hanterar strömmar in och ut från FormPipe W3D3:s verksamhetssystem och tjänster, utan kan med fördel användas med alla verksamhetssystem oavsett vad dessa system gör eller vilken data de producerar.
Detta gör att många använder FormPipe W3D3 In- och Utdatahantering FOW för:

Arkivering
Mallhantering
Blanketthantering
Utskriftshantering
Hantering av utdata från E-formulär/web-formulär
E-brev kopplat till PDF-rendering
E-Faktura
Layouthantering av sina affärsdokument.

Teknisk beskrivning

FormPipe W3D3 In- och Utdatahantering FOW är en tjänst som är konstruerad för att passa såväl stora som små organisationer. En typisk tjänstekonfiguration resulterar i prestanda på omkring 280 000 sidor per installation och dag för komplexa konfigurationer med upp till 1 000 samtidiga användare. Såväl övervakning som all konfiguration av tjänsten görs via grafiska verktyg. anpassade för klientdatorer, med följande minimikrav:

Säkerhet

FormPipe W3D3 In- och Utdatahantering FOW förlitar sig på ett flertal välkända säkerhetstekniker inom varierande områden.
För rättigheter till filsystem och skrivare, samt skydd av konfigurationsfiler används rättighetssystemet i Microsoft Windows.
Eftersom in- och utdatahantering till stor del handlar om kommunikation med existerande system så finns inbyggt stöd för följande säkra standardprotokoll:
Säker FTP över SSH (sftp)
Säker FTP över SSL (ftps)
Lösenordsbaserad http som såväl klient som server
Hämtning och tillhandahållande av dokument via HTTPS med möjlighet att specificera certifikat för såväl klient som server
E-posthämtning med lösenordsskydd och stöd för såväl MAPI som POP3 (med och utan SSL)
Sändning av lösenordsautentierad e-post via MAPI eller SMTP (med och utan SSL), med möjlighet till såväl certifikatbaserad signering som kryptering genom S/MIME
Dessutom finns färdiga funktioner för kommunikation med tredjepartsprodukter, såsom SAP Business Connector och Autoform PDM Archive, med stöd för lösenordsautentiering enligt dessa produkters krav.

Gränssnitt och integration

FormPipe W3D3 In- och Utdatahantering FOW är konstruerat för att omedelbart fungera med de vanligaste dokumentformaten och över de vanligaste protokollen genom den uppsjö av specialiserade funktioner som ingår i tjänsten. Dessutom är tjänsten konstruerad för att kunna fungera med nya format med minimal mängd konfigurationsarbete, tack vare ett stort antal komponenter som kan sättas samman för att utföra konvertering, extraktion m.m. Som om detta inte skulle vara nog finns det möjlighet att konstruera skript (Javascript) direkt i användargränssnittet, för att på så vis kunna utföra mycket specifika och komplexa uppgifter.
Med ovanstående i åtanke inses att integrationsmöjligheterna med övriga system är i det närmaste obegränsade. Här kan därför enbart listas ett axplock av de vanligaste protokollen och dataformaten, uppdelade på hämtning och distribution:.
Protokoll för hämtning.
Databas (OleDB, ODBC, SQL Server, Oracle, My-SQL, PostgreSQL m.fl.).
E-post (MAPI,POP3 [+ SSL]).
Filsystem.
FTP (+ FTPS, SFTP).
HTTP (+ HTTPS).
SAP BC.
Skrivarkö.
Webbtjänster (SOAP).
Protokoll för tillhandahållande/distribution
Databas (OleDB, ODBC, SQL Server, Oracle, My-SQL, PostgreSQL m.fl.)
E-post (MAPI, SMTP [+SSL, S/MIME])
Filsystem
Fax
FTP (+ FTPS, SFTP)
HTTP (+ HTTPS)
Skrivarkö (för utskrift)
Dataformat
Datafiler med textuella data separerade av exempelvis tabb, komma, semikolon (vanlig exportfunktion från exempelvis kalkylprogram)
Datafiler med text positionerad enligt fasta positioner (vanligt format för ekonomisystem)
Binärkodad data, såsom base32 och base64
XML (inklusive XHTML)
Utdata från SQL-frågor
Arkivformat såsom ZIP och RAR
PDF
Utöver de listade dataformaten är det möjligt att via den inbyggda virtuella skrivarenheten skriva ut exempelvis bilder i godtyckligt format från vilket bildbehandlingsprogram som helst, för att möjliggöra användning som logotyp, bakgrundsbild vid skapandet av PDF eller dylikt.

Prisuppgifter

 
Svit w3d3
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
FOW-010 In- och Utdatahantering FOW 14 901