Perspective

Perspective är en webbaserad tjänst för inhämtning, arkivering, analys och rapportering av omvärldsinformation. Perspective hämtar och indexerar information från alla typer av digitala informationskällor oavsett publiceringsformat. Alla användare kan också själva bidra med information, skicka in länkar och filer, t ex rapporter eller egna spaningar. Inkommande information kvalitetssäkras av organisationens utsedda bevakare och kategoriseras därefter enligt en kundspecifik taxonomi (ämnesträd). Kvalitetssäkrad och sorterad information publiceras därefter i en portal, där varje användare själv kan skapa en profil, som löpande visar de senaste uppdateringarna inom utvalda informationskategorier. All omvärldsinformation blir sökbar med fritext eller kategorisökning. Informationen utgör också analysunderlag för de återkommande analysmöten där en utsedd arbetsgrupp producerar olika typer av
rapporter och beslutsstöd direkt i systemet.

Funktionell beskrivning

Strukturerad omvärldsanalys

Alla organisationer behöver bevaka och analysera förändringar i sin omvärld, dvs. aktörer, händelser och trender. Utan ett strukturerat arbetssätt sköts omvärldsarbetet ad hoc, vilket medför såväl effektivitetsförluster som bristfällig informationsförsörjning och bristfälliga beslutsstöd. Med en tydlig riktning för arbetet, som utgår från befintliga verksamhetsmål, kan arbetet organiseras för att uppnå kraftiga effektivitetsvinster. Den ökade effektiviteten frigör tid för analys och avrapportering. En tydlig process tillsammans med ett effektivt IT-stöd förbättrar alla organisationers omvärldsarbete och bidrar till bättre, faktabaserade beslut på alla nivåer inom organisationen. Wide narrow erbjuder en kvalitetssäkrad metodik och ett IT-stöd för att etablera effektiva och verksamhetsnära rutiner för organisationers löpande bevakning, analys och rapportering av omvärldsförändring. Målet är att göra varje organisation självförsörjande avseende verksamhetskritisk omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Perspective skräddarsys och implementeras baserat på varje organisations unika behov. Vårt samarbete inleds med intervjuer och en serie workshops, där vi gemensamt fastställer en processbeskrivning för ett optimerat omvärldsarbete. Processbeskrivningen utgör styrdokument för systemimplementering samt löpande rutiner, inklusive roll- och ansvarsfördelning. Systemimplementeringen består dels av setup och konfigurering av systemtjänsten, dels av konsulttjänster för utbildningar och kvalitetssäkring av arbetet med bevakning, analys och rapportering.

 

Funktionell beskrivning – Perspective Perspective är en webbaserad tjänst för inhämtning, arkivering, analys och rapportering av omvärlds-information. Perspective hämtar och indexerar information från alla typer av digitala informations-källor oavsett publiceringsformat. Alla användare kan också själva bidra med information, skicka in
länkar och filer, t ex rapporter eller egna spaningar. Inkommande information kvalitetssäkras av
organisationens utsedda bevakare och kategoriseras därefter enligt en kundspecifik taxonomi
(ämnesträd).

Kvalitetssäkrad och sorterad information publiceras därefter i en portal, där varje användare själv kan skapa en profil, som löpande visar de senaste uppdateringarna inom utvalda informationskategorier.

Allomvärldsinformation blir sökbar med fritext eller kategorisökning. Informationen utgör också analys-underlag för de återkommande analysmöten där en utsedd arbetsgrupp producerar olika typer av
rapporter och beslutsstöd direkt i systemet.

Teknisk beskrivning

Perspective är en webbaserad tjänst, driften sköts på dedikerad server under Wide narrow och levereras som portal på ett extranät. Tjänsten kan också integreras i Intranät genom t ex RSS, webblänk eller iFrame. Tjänsten utvecklas löpande av Wide narrow, baserat på bland andra följande tekniker: .Net, Ajax, Microsoft SQL Server, SOLR, Lucene, IIS, Java och Apache Tomcat.

Säkerhet

Manuell inloggning i kombination med IP-nummerskydd och/eller Single Sign On.
Gränssnitt och integration

Tjänsten presenteras i en webbportal med ett enkelt och intuitivt gränssnitt. En startsida för alla slutanvändare samlar funktionalitet för senaste nytt, personliga alerts, sökning i arkivet, funktioner för översättning och att bidra med information samt att kommentera. Funktioner för hantering av bevakningsflöden respektive produktion av analysrapporter hanteras under anpassade startsidor för organisationens utsedda Bevakare respektive Analytiker.

Integration med Kundens intranät och/eller andra verktyg som CRM, verksamhetsplanering mm sker genom RSS och iFrame. Perspective kan både föda andra system med anpassade flöden av information och ta emot information från andra system (via RSS eller skräddarsydda script).

Startpris (SEK)Månadspris (SEK)
15000040000