Visuera Information Manager

Bastjänsten i ”Visuera Information Manager” är ett verktyg som möjliggör att skapa och definiera en begreppsmodell och tillhörande begreppsförekomster som överensstämmer med den egna verksamhetens begreppsvärld.

I bastjänsten ingår funktioner för att:

  • skapa och underhålla en begreppsmodell
  • skapa och underhålla metadata för modellerade begrepp
  • automatiskt skapa webbformulär som möjliggör underhåll av data i begreppsförekomster
  • automatiskt skapa webbformulär för att kunna skapa nya begreppsförekomster
  • med förutbestämt metadata skapa grundbegreppen ”Roll”, ”Flöde” och ”Aktör”
  • skapa och underhålla begreppsförekomster av definierade begrepp

Som option till ”Visuera Information Manager, bastjänst” tillhandahålls färdigt metadata för några vanligt förkommande begrepp. Metadatat laddas in i bastjänsten och gör det möjligt att direkt börja kunna skapa förekomster av begreppen. De färdiga begreppen för vilket metadata kan erhållas är: Organisation, Produkt, Avtal och Utbud.
Som ytterligare option till ”Visuera Information Manager, bastjänst” finns ett automatiserat processtöd för att underhålla begreppsförekomster av några vanliga och fördefinierade begrepp som Produkt, Avtal och Utbud. Tjänsten innehåller en behörighetsstyrd godkännande process som nås vi ett webbgränssnitt, Microsoft Excel eller ett SFTI PRICAT meddelande. I tjänsten ingår en process (Anslut leverantörer) där leverantörer kan underhålla sitt eget produkt- och avtalsdata. Processen stödjer att produktoch avtalsdata skall godkänns av köparen in det börjar användas i köparens eletroniska katalog.

Tjänsten nås via ett webbgränssnitt.

Teknisk beskrivning

Tjänsten baseras på Microsoft Windows Server med IIS samt Microsoft SQL Server 2008 eller senare. Tjänsten är helt webbaserad och fungerar med Microsoft Internet Explorer, Google Chrome eller Apple Safari.

Säkerhet

Tjänstens användare autentiseras via formulärbaserad inloggning med användarnamn och lösenord. Även andra autentiseringsmekanismer kan användas, om dessa mekanismer har stöd för ASP.NET-autentisering (t.ex. Google OpenID). Användare ges efter inloggning behörighet utifrån vilka roller deras aktörskonto är knuten till. Roll-kopplingen kan ske antingen i systemets inbyggda rollregister, eller genom integration mot t.ex. Active Directory eller annan katalog. Samtliga inloggningar loggas i systemets log. Även de olika aktiviteterna i systemet loggas.
Servern i sig är skyddad mot intrång med brandvägg och endast adminrollen ges möjlighet till datorinloggning. Systemets datalager förhindrar sårbarheter som t.ex. SQL-injection. Viruskontroll sker på alla filer som laddas upp till systemet av användare. Servern i sig har också virusskydd. Samtliga delar av webbgränssnittet är åtkomliga via HTTPS med ett certifikat som identifierar servern. Certifikatet är utfärdat av betrodd certifikatutfärdare.

Gränssnitt och integration

Eftersom Visuera Information Manager bygger på Microsoft.NET, Webbservices och SFTI finns stora möjligheter att integrera tjänsten till andra etjänster och IT-applikationer.

IDRadTjänstebeskrivningStartpris (SEK)Månadspris (SEK)Månadspris per användare (SEK)Per ärende (SEK)Pris per ärende och månad (SEK)
VIS-001Rad 1Visuera Information Manager, bastjänst, antal ärenden 0-10000,00
VIS-001Rad 2 Visuera Information Manager, bastjänst, antal ärenden 101-100002,00
VIS -001Rad 3Visuera Information Manager, bastjänst, antal ärenden 1001-100 00001,00
VIS-001Rad 4Visuera Information Manager, bastjänst, antal ärenden 0flera än 100 0000Enl. sep. överensk.
VIS-001Rad 5Option bastjänst, Metadata för begreppet "Organisation"10 000
VIS-001Rad 6Option bastjänst, Metadata för begreppet "Produkt"10 000
VIS-001Rad 7Option bastjänst, Metadata för begreppet "Avtal"10 000
VIS-001Rad 8Option bastjänst, Metadata för begreppet "Utbud"10 000
VIS-001Rad 9Option bastjänst, eProcess för produktunderhåll10 00015
VIS-001Rad 10Option bastjänst, eProcess för avtalsdataunderhåll10 00015
VIS-001Rad 11Option bastjänst, eProcess för utbudsdataunderhåll10 00015