Web Content management POL

Kort beskrivning

En central komponent i de verksamhetsstödjande tjänsterna, nu och i framtiden, är ett flexibelt och skalbart publiceringsverktyg. Denna tjänst kommer att baseras på WCMS-plattformen Polopoly (Atex Web CMS).Med Polopoly som grund blir det enkelt och billigt att anpassa befintliga tjänster för nya krav, samt att lansera nya tjänster på den grund som läggs genom det initiala införandeprojektet.

Övrig information

Polopoly är en skalbar WCMS plattfrom som är helt malldriven. Det betyder att webbplatser, navigation, sidor, artiklar, utseende och format kan förändras utan att göra genomgripande förändringar i vare sig databas eller kodbas. I de flesta fall kan redaktören själv genomföra ändringar i webbplatser, navigation och länkning genom redaktörsgränssnittet. Polopoly är ett marknadsledande WCMS baserat på Java.

Funktionell beskrivning

Att kommunicera effektivt via digitala kanaler är en allt viktigare del av ett företags eller en organisations verksamhet. Tjänster krävs som kan hantera publicering i större skala och hålla ihop en alltmer komplex verksamhetsmiljö. Stora mängder information ska samordnas och publiceras simultant i mängder av kanaler, samtidigt som kundnyttan måste optimeras genom bland annat personaliserade erbjudanden.
Cybercom erbjuder en tjänst som gör det möjligt att snabbt och kostnadseffektivt etablera nya och interaktiva webbplatser eller flerkanalslösningar.

Det traditionella sättet att se på information, representerat av webbsidor och dokument, skapar stora problem idag. Informationen är ofta inlåst i system där den sällan är möjlig att dela eller förädla på ett effektivt sätt.

Cybercoms tjänst hanterar information utifrån helt andra principer. En informationsmängd skall fritt kunna delas mellan olika användare oavsett om användaren är ett internt proprietärt IT-system, ett dokument eller en extern information som en del i en webbsida. Genom att se på information som objekt istället för dokument eller webbsida, skapas en dynamisk och effektiv hantering av informationen. Resultat blir färre fel, lägre kostnader för underhåll och snabbare tillgång till information.

Publicera information på ett ställe och nå samtidigt alla dina intressenter i valfria kanaler. Till exempel till webbplatser, intranät, extranät, digital-TV, nyhetsbrev och mobila kanaler.

Med Cybercoms tjänst för webbpublicering kan du:

  • Enkelt publicera information och hantera din webbplats.
  • Se till att rätt information hamnar hos rätt person.
  • Analysera besökarnas behov och beteende på din webbplats eller dina andra kanaler via statistik från lösningen.
  • Låta besökarna antingen själva personalisera tjänster och information, eller så kan de anpassas utifrån roller, medlemskap eller andra kriterier.
  • Den personliga informationen följer kunden genom utbudet av tjänster och digitala kanaler.
  • Automatiskt skapa nya sajter inom ämnesområden baserat på kategorisering.
  • Erbjuda tjänster kopplade till din verksamhet såsom personliga nyhetsbrev, kommentarer, mina sidor, bloggar, omröstningar eller andra interaktiva möjligheter.

För att ha möjlighet att möta de ökande kraven krävs stödsystem och Cybercom baserar sitt erbjudande på teknologi från Polopoly AB, som är väl beprövat med kunder i alla världsdelar som ser de digitala kanalerna som affärskritiska.

Ett exempel på publicering

Att publicera information på webbplatsen och i flera kanaler är enkelt. Redaktören som arbetar med webbplatsen kan påverka struktur, utseende, navigation, medlemskap, användarkonton i stort sett allt som har med tjänsten att göra. Med andra ord krävs ingen teknisk kunskap för att administrera och arbeta med exempelvis en webbplats. Nedan följer ett exempel från för att belysa praktiskt användande och hur man skapar information.

Att skapa en text med kategorisering och bilder på en webbplats gör redaktören i det medföljande användargränssnittet. Det är webbaserat vilket ger enkel tillgänglighet för stora organisationer. Först klickar redaktören ”Skapa” och matar in en titel och text.

Systemet föreslår då automatiskt en kategorisering baserat på den skrivna texten som givetvis kan förändras manuellt av redaktören. Efter det är det möjligt att lägga till bild, eller andra resurser såsom länkar, videos eller tidigare publicerad texter etc. genom ”Sök resurs”. Då lämnas förslag på resurser som matchar informationens kategorisering (exempelvis bilder på EU parlamentet eller något annat som är relaterat till texten). Bilder kan redigeras i det inbyggda bildredigeringsverktyget som ger möjlighet till exempelvis beskärning och skalning.

Genom att alla resurser i lösningen använder samma kategorisering kommer systemet att föreslå relevanta resurser och relaterad information. Detta ger en effektiv arbetsmiljö för redaktörer.

Direktmanipulering av utseende och texter:
Lösningen ger redaktören möjlighet att flytta om delar av sidor samt att ändra texter direkt i webbsidan. Det gör det lätt att hitta till rätt del av en sajt och det ger också en ögonblicklig återkoppling på hur en förändring påverkar.

Sammanfattning av funktionsbeskrivning

En samlad och kostnadseffektiv hantering av information i digitala kanaler. Beprövad och robust lösning, klarar de högsta prestandakraven. Kostnadseffektiv informationshantering. Modern lösning som integrerar med befintliga system och miljöer. Gör det möjligt att lyfta fram existerande information till rätt målgrupper.

Teknisk beskrivning

Öppna Standarder

Tjänsten innebär öppenhet, mångfald och oberoende. En fundamental grundsten i tjänstens tekniska filosofi är, att vem som helst ska kunna arbeta med tjänsten.

Tjänsten bygger på ett Java-baserat teknologi från Polopoly, som i sin helhet är baserad på standarder samt öppna och väldokumenterade API: er och är plattformsoberoende.

Det medför att tjänsten är enkelt att integrera med andra system och tjänster som används av kunden eller kundens samarbetsorganisationer.

Teknisk beskrivning av kärnan i lösningen

Tjänsten är idag helt baserad på Java och applikationsramverket JEE (Java Enterprise Edition). Tjänsten kan användas i många olika kombinationer av operativsystem, webb- och applikationsservrar och databaser.

Kärnan i tjänsten är CM Servern. CM Servern hanterar allt innehåll och tillhandhåller versionering, säkerhet, arbetsflödeshantering, persistens etc. I servicelagret hittar vi också UserServern som hanterar all användarinformation. UserServern kan synkroniseras med annan användarlagring via exempelvis LDAP.

Leverans- och presentationslagret består av ett antal frontservrar (web containers) som tar emot all trafik från besökarna. Frontarna kommunicerar med CM-servern via RMI för att hämta innehåll och cachar detta lokalt (se 10.1).

Administrationslagret (bl a redaktörsgränsnittet) består av en webbapplikation som också den kommunicerar med CM Servern via RMI. Allt innehåll lagras i en databas.

Flerkanalspublicering

En grundprincip är att man som kund inte ska behöva lägga till fler arbetsmoment eller fler tjänster när man lägger till nya publiceringskanaler.

Polopoly är ett flerkanalssystem som stödjer arbete över samtliga digitala kanaler som till exempel webb, mobiler, text-tv, digital-tv, och mobil. Grunden till flerkanalspubliceringen är att systemet skiljer på innehåll och utseende. All information (text, bild, ljud, film o.s.v.) sparas som ren data. När innehåll efterfrågas av en webbesökare, kläs innehållet på med ett utseende med hjälp av en mall. Om innehållet kommer att publiceras på en webbplats kommer innehållet att presenteras i html. Om det ska publiceras i en waptjänst kommer innehållet att presenteras i wml och så vidare. Genom att ge data integritet – genom att skilja på innehåll och utseende – ges en långsiktigt flexibel innehållshantering.

Användarhantering

Administration av behörigheter och roller sker direkt i systemets webbläsarbaserade gränssnitt. Inga förkunskaper krävs. Ofta nyttjas behörighetsgrupper som innebär att en grupp med enskilda användare tilldelas behörighet att läsa, ändra eller ta bort en sida eller andra rättigheter. Behörighetsgrupper skapas av redaktör med rättighet att skapa sådana grupper.

Funktioner i systemet

Tjänsten erbjuder en mängd inbyggda funktioner för att underlätta den dagliga användningen. Ett exempel är tidsstyrning vilket ger flera alternativ till att styra publiceringen, t.ex. veckovis, visst datum eller specifikt klockslag. I publiceringen kan även arbetsflöden inkluderas. Här kan till exempel en informationsansvarig godkänna en text innan den publiceras vid en i förväg vald tidpunkt. Genom att ge texter en tidsbestämning kan du styra när innehåll ska publiceras, avpubliceras och arkiveras.

Tidspublicering möjliggör även att kunna förhandsgranska webbplatsen i en annan tid än realtid. Detta gör du genom att klicka på ”Förhandsgranska webbplats” och välja valfri framtida tidpunkt. Alla arbetsflöden tas i beaktande. Andra exempel på funktioner är versionshantering, kategorisering, taggar och metadata, landningssidor, sajtkopiering, sök mm.

Säkerhet

Säkerheten i systemet bygger på etablerade standards och konventioner både avseende infrastruktur, delegering och kryptering. I Java/JEE-applikationer säkras den fysiska servern, den aktuella containern (vilken OS-användare som kör processen, etc.) och slutligen autentisering och auktorisering av redaktörer och besökare.

De sista stegen i denna kedja är den del som Polopoly ansvarar för. Autentiseringen kan dock även den delegeras till ett tredjepartsystem, för att exempelvis integrera med ett single sign-on system.

Gränssnitt och integration

Tjänsten har väldefinierade och väldokumenterade gränssnitt(API:er). Lösningens öppna API:er gäller även de olika funktionerna. All funktionalitet finns exponerad som publika metoder i publika klasser.

En av lösningens styrkor är dess flexibilitet och utbyggbarhet. Tack vare den öppna arkitekturen och de väldefinierade API:erna kan man enkelt bygga ut och anpassa systemet.

För integration erbjuds en mängd möjligheter ett exempel för att nå applikationer över ett intranät kan man bl a använda sig av systemets remote API eller WebServices.

Prisuppgifter


Publicering, Web Content Mgmt och portal
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
POL-001 Web content management och POL 55 708