Workflow/Processtyrning baserad på IS Tools

Kort beskrivning

Process och arbetsflöden skapas med den dynamiska informationsmodellen i grunden, samt med logikmotor och åtkomstkontroll. Logikmotor och åtkomstkontroll anpassas med peka och klicka, och tillåter enkel justering för eventuella flödesändringar. Webbformulär används för strukturering och åtkomst av hanterad information.

Funktionell beskrivning

Ärendeflöden skapas med den dynamiska informationsmodellen i grunden, samt med logikmotor och åtkomstkontroll.
Logikmotor och åtkomstkontroll anpassas med peka och klicka, och tillåter enkel justering för eventuella flödesändringar.
Webbformulär används för strukturering och åtkomst av hanterad information.
Åtkomstkontroll och autentisering säkerställer att data endast nås med rätt behörighet.
Åtkomstkontrollsreglerad status för hanterad information kan för varje instans i flödet enkelt skapas och visas med rapportmotorn.

Teknisk beskrivning

Tjänsten är baserad på en standard webb klient server arkitektur.
För såväl klient som server är tjänsten plattformsoberoende avseende operativsystem och hårdvara.
Tjänsten är utvecklad för att svara mot de krav som en större organisation ställer på verksamhetskritiskt IT-stöd med många samtidiga användare.
Serverdelen av tjänsten basers på ett relationsdatabassystem (t.ex. Oracle) och en Java applikationsserver (t.ex. JBOSS). Tjänstens tekniska arkitektur inkluderar även andra tredjeparts programvarubibliotek och ramverk baserade på öppen källkod och i linje med gängse industristandard på området.
Förutom den funktion som krävs för tjänstens direkta nyttjande omfattar serverprogramvaran även sådana verktyg som krävs för storskalig drift och kundtjänst, t.ex. verktyg för systemövervakning, prestandaoptimering, felsökning samt gränssnitt för administration av applikationer och användare.
Tjänsten baseras på en tunn klient (HTML och JavaScript) som stödjer flertalet populära webbläsare. Ingen installation, utöver en webbläsare, krävs på klienten.

Säkerhet

All kommunikation mellan webbklient och server sker över en krypterad förbindelse.
Användare autentiserar sig medelst inloggning eller annan mekanism.
Autentiseringens validitet kontrolleras vid varje anrop.
Mot varje användare allokeras en eller flera roller i tjänsten.
Data klassificeras i informationsklasser, för vilka rollers åtkomst kan styras i detalj.
Tjänsten tillhandahåller mekanismer för spårbarhet på fält- och användarnivå.
Tjänsten stödjer integration med tredjeparts autentiseringslösningar.

Gränssnitt och integration

Tjänsten inkluderar funktionalitet för att importera och exportera godtycklig data till/från öppna standardformat.
Tjänsten innefattar ett öppet ”web service” gränssnitt för åtkomst och bearbetning av data. Detta interface är XML baserat och följer standarden SOAP (Simple Object Access Protocol) och beskrivs i WSDL (Web Services Description Language).
Integrationsgränssnittet följer samma system och mekanismer för behörighetskontroll och affärslogik som tjänsten i övrigt.
Integrationsgränssnittet är lämpligt för användning i en s.k. SOA-arkitektur.
Tjänsten inkluderar infrastruktur som understödjer tredjepartsautentisering av användare och anrop.

Prisuppgifter

 
Svit IS Tools
ID Rad Beskrivning Startpris (sek) Månadspris (sek) Månadspris per användare (sek) Per ärende (sek) Per ärende och månad (sek) Notering
IST-004 Workflow/Processtyrning baserad på IS Tools 82 450 2 199 19 Månadspris avser minst 30 användare